Przetargi

Znajdą tu Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych oraz o wynikach postępowań.

Nr sprawy: RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20

Postępowanie w sprawie: Zakup zestawu urządzeń do badań mikrofalowych wraz z antenami o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 5. w ramach projektu pn. “Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych”. Działanie 1.2 Badania przemysłowe,prace rozwojowe oraz ich wdrożenia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Termin składania ofert: do 13.08.2020r.

Dokumentacja przetargowa:

Publikacja Wyników:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34547

 

 

 

Nr spawy: 9/2019

Postępowanie w sprawie: Dostawa urządzeń radiowych na potrzeby badań w locie systemu antykolizyjnego z podziałem na 2 zadania w ramach projektu pn. “System wykrywania obiektów i unikania kolizji dla małych lub bezzałogowych statków powietrznych”

Termin składania ofert: do 14.11.2019r.

Dokumentacja przetargowa:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe 9/2019

 

 

Nr spawy: 7/2019

Postępowanie w sprawie: Zakup urządzeń do instalacji pomiarowej systemu antykolizyjnego z podziałem na 5 zadań w ramach projektu pn. „System wykrywania obiektów i unikania kolizji dla małych lub bezzałogowych statków powietrznych”

Termin składania ofert: do 04.11.2019r.

Dokumentacja przetargowa:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe 7_2019