Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

w Eurotech spółka z o.o. z/s ul. Strefowa 3, 39- 300 Mielec, KRS: 14396

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym przedstawiamy informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w Eurotech spółka z o.o. z/s ul. Strefowa 3, 39- 300 Mielec, KRS: 14396.

 

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Eurotech spółka z o.o. z/s ul. Strefowa 3, 39- 300 Mielec, KRS: 14396( dalej: Spółka).

 

  1. Spółka przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji nt. działalności Spółki z wykorzystaniem serwisów informacyjnych funkcjonujących w Spółce, w których się Pan/ Pani zarejestrował/a; w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Panią/ Pana do Spółki pocztą elektroniczną oraz za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej ; w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienie wzajemnych roszczeń.

 

  1. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest:

a/ zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b/ prawnie usprawiedliwiony interes Spółki (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu kontaktu, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu odwołania zgody, o której mowa w pkt. 2 lit. a, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania informacji nt. działalności Spółki oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość.

 

5. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do treści swoich danych,

– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: info@eurotech.com.pllub adres siedziby Spółki z dopiskiem „Administrator Ochrony Danych”.

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Co do zasady, kategorie przetwarzanych danych osobowych stanowią imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. W szczególnych przypadkach stanowią one inne kategorie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.

 

  1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

  1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;